Skip to content

Cart

Your cart is empty

Products

Sort by

100 prongs Bamboo Matcha Whisk100 prongs Bamboo Matcha Whisk
100 prongs Bamboo Matcha Whisk Sale price$22.00 USD
1970s Xiaguan Pu-erh Xiao Tuo Cha Pieces 下關普洱沱片
1980s Pu-erh Brick Pieces 普洱茶磚片
1988 Yunnan Sheng Shou Tea Brick (500g) 鳳慶⽣熟茶磚1988 Yunnan Sheng Shou Tea Brick (500g) 鳳慶⽣熟茶磚
1991 Zhong Cha Chi Tse Beeng Green Label 中茶綠印七⼦茶餅1991 Zhong Cha Chi Tse Beeng Green Label 中茶綠印七⼦茶餅
1993 #7581 Pu-erh Tea Brick Cooked/Shou (250g) 雲南普洱茶磚1993 #7581 Pu-erh Tea Brick Cooked/Shou (250g) 雲南普洱茶磚
1993 Aged Pu-erh 遠年普洱1993 Aged Pu-erh 遠年普洱
1993 Aged Pu-erh 遠年普洱 Sale priceFrom $8.00 USD
1993 Superior Yunnan Pu-erh Y562 Black Box 中茶吉幸Y562盒装1993 Superior Yunnan Pu-erh Y562 Black Box 年中茶吉幸Y562盒装
1993 Yiwu Zheng Shan Chun Ya 正⼭春芽1993 Yiwu Zheng Shan Chun Ya 正⼭春芽
1997 Wild Old Tree Pu-erh 陳年野樟香1997 Wild Old Tree Pu-erh 陳年野樟香
1998 #7262 Zhong Cha Chi Tse Beeng “Xiao Yellow Label" #7262 中茶黃印七⼦茶餅小黃印1998 #7262 Zhong Cha Chi Tse Beeng “Xiao Yellow Label" #7262 中茶黃印七⼦茶餅小黃印
1998 Fu Hai Cooked Pu-erh Tea Brick1998 Fu Hai Cooked Pu-erh Tea Brick
1998 Imperial Collection Pu-erh Tea Cake (Cooked/Shou) 宮廷珍藏普洱茶餅 (熟餅)1998 Imperial Collection Pu-erh Tea Cake (Cooked/Shou) 宮廷珍藏普洱茶餅 (熟餅)
2000 Xiaguan Xiao Sheng Pu-erh Tuo Cha Raw/Sheng 下關小沱茶(生)
2002 Zhong Cha Green Label Raw/Sheng 中茶⽣餅2002 Zhong Cha Green Label Raw/Sheng 中茶⽣餅
2003 Bamboo Pu-erh Tea Brick Cooked/Shou (500g) 竹殼茶磚2003 Bamboo Pu-erh Tea Brick Cooked/Shou (500g) 竹殼茶磚
2003 Zhong Cha Raw/Sheng  中茶生餅2003 Zhong Cha Raw/Sheng  中茶生餅
2004 Menghai He Yi Hing Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou2004 Menghai He Yi Hing Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou 勐海 可以興 熟餅
2004 Yiwu Gu Cha Shu Raw/Sheng 易武古茶樹 ⽣餅2004 Yiwu Gu Cha Shu Raw/Sheng 易武古茶樹 ⽣餅
2005 #0432 Ba Jiao Ting Raw/Sheng #0432 ⼋角亭⽣茶餅2005 #0432 Ba Jiao Ting Raw/Sheng #0432 ⼋角亭⽣茶餅
2005 #8542 Dayi Chi Tse Beeng (400g) #8542 ⼤益七⼦茶餅2005 #8542 Dayi Chi Tse Beeng (400g) #8542 ⼤益七⼦茶餅
2005 Chang Tai Hong Jing Dian Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou 昌泰鴻遠年經典熟普洱餅2005 Chang Tai Hong Jing Dian Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou 昌泰鴻遠年經典熟普洱餅
2006 Camphor Gu Shu Pu-erh 樟香古樹熟茶2006 Camphor Gu Shu Pu-erh 樟香古樹熟茶
2007 Dayi #7752 Pu-erh Cooked Tea Cake 357g2007 Dayi #7752 Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou 357g 大益熟餅701批
2008 Ban Zhang Organic Cooked/Shou 班章有機普洱餅2008 Ban Zhang Organic Cooked/Shou 班章有機普洱餅
2011 Aged Shou Mei Tea Cake 老壽眉白茶餅2011 Aged Shou Mei Tea Cake 老壽眉白茶餅
2011 Chi Tse Beeng 老樹春尖2011 Chi Tse Beeng 老樹春尖
2012 Basket Hei Cha 大攞黑茶
2012 Basket Hei Cha 大攞黑茶 Sale priceFrom $6.00 USD
2012 Bingdao Gu Shu Cooked Pu-erh (200g)2012 Bingdao Gu Shu Cooked Pu-erh (200g)
2012 Chuan Jia Bao Beeng Cha (Cooked/Shou) 傳家寶茶餅2012 Chuan Jia Bao Beeng Cha (Cooked/Shou) 傳家寶茶餅
2012 Colourful Yunnan Raw Tea Cake 七彩雲南六寶⽣茶餅2012 Colourful Yunnan Raw Tea Cake 七彩雲南六寶⽣茶餅
2012 Gong Mei White Tea Brick 福鼎貢眉2012 Gong Mei White Tea Brick 福鼎貢眉
2012 Miu "妙" Six Treasure Raw Tea Cake "妙" 六寶⽣茶餅2012 Miu "妙" Six Treasure Raw Tea Cake "妙" 六寶⽣茶餅
2012 Pin "品" Six Treasure Raw Pu-erh Tea Cake "品" 六寶⽣茶餅2012 Pin "品" Six Treasure Raw Pu-erh Tea Cake "品" 六寶⽣茶餅
2012 Tai Xiang Tea Cake 泰乡 (佛原)2012 Tai Xiang Tea Cake 泰乡 (佛原)
2012 Xin "馨" Six Treasure Raw Tea Cake "馨" 六寶⽣茶餅2012 Xin "馨" Six Treasure Raw Tea Cake "馨" 六寶⽣茶餅
2013 Dayi Pu-erh Tea Brick (250g) ⼤益茶磚2013 #7562 Dayi Pu-erh Tea Brick Cooked/Shou (250g) ⼤益茶磚
2013 Yiwu Shuang Hua Sheng Pu-erh Tea Cake Raw/Sheng2013 Yiwu Shuang Hua Sheng Pu-erh Tea Cake Raw/Sheng 易武 雙花為記 生磚
2014 Meng Hai Man Song2014 Meng Hai Man Song
2014 Yunnan Bingdao Cooked Pu-erh Tea Brick 冰島古樹熟磚2014 Yunnan Bingdao Cooked Pu-erh Tea Brick 冰島古樹熟磚
2018 Aged Bai Mu Dan Wang White Tea Cake 牡丹王茶餅2018 Aged Bai Mu Dan Wang White Tea Cake 牡丹王茶餅
2018 Bing Dao Gu Shu Raw Pu-erh 冰島古樹生普2018 Bing Dao Gu Shu Raw Pu-erh 冰島古樹生普
2018 Organic Xiao Ye Pu-erh 有機小葉普洱
2018 Xiaguan Tuo Cha Cooked/Shou Pu-erh Tea Cake 下關沱茶100g2018 Xiaguan Tuo Cha Cooked/Shou Pu-erh Tea Cake 下關沱茶100g
2018 Xiaguan Tuo Cha Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou 100g 下關沱茶2018 Xiaguan Tuo Cha Pu-erh Tea Cake Cooked/Shou 100g 下關沱茶
2019 Yiwu Gu Shu Raw/Sheng Tea Cake 易武古樹生茶餅2019 Yiwu Gu Shu Raw/Sheng Tea Cake 易武古樹生茶餅
2020 Charcoal Roast Tie Guan Yin 安溪 炭焙鐵觀音
Abacus Black Small
Abacus Black Small Sale price$107.00 USD